Вступ до аспірантури у Києві розпочато набір на бюджет

Шановні колеги!
Запрошуємо дослідників до вступу в аспірантуру, докторантуру та на постдок з історії науки і техніки на цей рік в наш інститут.
Детальна інформація за тел.
Завідувач Відділу кадрів та аспірантури – Тимофеєва Олена Олександрівна
044-486-71-42, 099 408 14 44

Правила прийому до аспірантури в
Інституті досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України у 2022 році

До аспірантури на очну форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів наукового ступеня доктора філософії:
а) галузь знань – 03 – гуманітарні науки:
–  спеціальність 032 – історія та археологія, спеціалізація історія науки і техніки.
б) галузь знань – 05 – соціальні та поведінкові науки:
–  спеціальність 051 – економіки, спеціалізація наукознавство та інноватика.
Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:
коштів Державного бюджету України – за державним замовленням.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, в аспірантурі здійснюється:

за кошти державного бюджету в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України;
Аспіранти очної форми навчання:
отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
забезпечуються медичним обслуговуванням в медичних закладах НАН України (розпорядження Президії НАН України від 24.05.2016 № 310);
іногородні аспіранти забезпечуються проживанням в гуртожитках на час навчання в аспірантурі (розпорядження Президії НАН України від 24.05.2016 № 310).
Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

До вступних випробувань до аспірантури допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених цими Правилами прийому.
Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою рішення про визнання його диплома.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, включає:

заяву на ім’я директора Інституту в паперовій формі;
список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної наукової спеціальності;
копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (з додатком);
протоколи кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи в якій вступник до аспірантури навчається, або працює;
автобіографія;
4 фотокартки 3х4;
копія паспорта та ідентифікаційного коду;
копія трудової книжки завірена у відділі кадрів за місцем роботи;
міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (у разі наявності);
медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
оригінал диплома про повну вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови, паспорт та приписне свідоцтво (для чоловіків) пред’являються вступником особисто. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.
Трудова книжка (за наявності)  із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в 10 денний термін після зарахування до аспірантури.
Згода на збір та обробку персональних даних.
Всі документи подаються у файловій папці.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:
Іспит із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра відповідної спеціальності);
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Іспит з іноземних мов (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
Оцінювання результатів вступних іспитів здійснюється за 100 баловою шкалою, яка переводиться в національну 4-бальну шкалу

 Оцінка
за баловою шкалою, Оцінка
за національною
шкалою
90—100 5 (відмінно)
75—89 4 (добре)
60—74 3 (задовільно)
0—59 2 (незадовільно)

Незадовільна оцінка з будь-якого вступного іспиту є підставою для відмови в допуску до подальших вступних випробувань.

У разі одержання однакової кількості балів переважне право  надається вступникам, які отримали найвищу оцінку за іспит зі спеціальності та мають складені кандидатські іспити, міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1-С2 та вище, мають наукові публікації у фахових виданнях та у виданнях  включених до міжнародних наукометричних баз, мають досвід міжнародного стажування.

За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія Інституту приймає рішення щодо кожного вступника. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора Інституту. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією Інституту відповідного рішення.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні протягом 12 місяців.
Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються до 10 вересня 2021 р. за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 60, кім 913, телефон для довідок: (044) 486-71-42 (Олена Олександрівна).
Вступні випробування до аспірантури проводяться з 10 по 28 вересня 2022 року.

Зарахування до аспірантури з 01 листопада 2022 року.

Вступників до аспірантури Інститут забезпечує кваліфікованими науковими керівниками, консультантами з обраної спеціальності, а також курсами з підготовки і складання кандидатського мінімуму з іноземної мови, філософії та обраної спеціальності.

Вступ до аспірантури на бюджет у Києві