Українська креветка під час війни відкриває кабінет по вирощуванню креветки в Білоцерківському виші

Пресліз

16.06.2022 р. 1100

Білоцерківській національний аграрний Університет

Біолого -технологічний факультет

Кафедра гігієни тварин та основ санітарії

Вул. Героїв Чорнобиля 5/1

Відкриття при кафедрі гігієни тварин та основ санітарії що входить в склад біолого-технологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету «Навчально-наукової лабораторії технології культивування та дослідження якості продукції гідро біонтів» (завідувач лабораторії кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гришко Віталій Анатолійович).

Присутні: ректор Білоцерківського НАУ, доктор економічних наук, професор, Шуст Олена Анатоліївна; перший проректор доктор сільськогосподарських наук, професор Мерзлов Сергій Віталійович; декан біолого-технологічного факультету, доцент Чернюк Сергій Васильович; завідувач кафедри гігієни тварин та основ санітарії, доцент Балацькій Юрій Олександрович; директор ТОВ «Українська креветка» Слепньов Олексій Леонідович, Директор з маркетингу ТОВ “Українська креветка” Удовенко Олександр Миколайович.

 • Білоцерківському навчальному закладі кафедра зоогігієни була створена
 • 1933 році. Першим завідувачем кафедри був професор Поширов М.Г., який фактично і організував її. В подальшому кафедру очолювали професор Упоров В.І., професор Скороходько А.К., доцент Гудков М.Ф., професор Іванова Г.Д.,

професор Нікітенко А.М., доцент Малина В.В..

На сьогодні штат кафедри складається з 7 співробітників:

 • завідувач кафедрою, кандидат ветеринарних наук, доцент Балацький Юрій Олександрович;
 • кандидат ветеринарних наук, доцент Малина Василь Вікторович;
 • кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гришко В.А.;
 • кандидат ветеринарних наук, асистент Бондаренко Леся Вікторівна;
 • кандидат сільськогосподарських наук, асистент Федорченко Максим Миколайович;
 • старший викладач Булей Наталія Володимерівна;
 • лаборант Телющенко Людмила Миколаївна;
 • (1997 р.) співробітниками кафедри за матеріалами наукових досліджень опубліковано 412 наукових праць, серед яких:
 • 11 авторських свідоцтв;
 • 8 комплектів нормативно-технічної документації (ТУ У) на отримання біологічно активних препаратів: «Гомотин»; «Ферамін»; «Камізол»;

«КАФІ»; «МОБЕС»; «Кормові добавки з пробіотичними властивостями»; «Селіран» та «Геоцид»;

 • 24 патенти України на винаходи;
 • 14 науково-виробничих рекомендацій по застосуванню біологічно активних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських тварин та птиці в умовах промислових технологій;
 • 1 Реєстраційне посвідчення України на дезінфікуючий засіб;
 • 6 монографій;
 • 18 навчально-методичних розробок;
 • 2 навчальні посібники;
 • 15 наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of
 • 116 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань України тощо.

Результати досліджень були використані під час підготовки наукових кадрів для Білоцерківського НАУ. На кафедрі захищено 12 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Для проведення Науково-дослідної роботи кожен співробітника кафедри має змогу обирати власний напрямок наукових досліджень, а також приймати участь у загальному напрямку наукових досліджень кафедри що дасть

можливість розширити спектр проведення наукових досліджень співробітниками, які є найбільш оптимальними для їх майбутньої наукової роботи і в той же час не втратити тих напрацювань, які уже апробовані на кафедрі.

На даний час НПП кафедри в УКРіНТІ затверджені 2 ініціативні тематики проведення науково-дослідної роботи, а саме:

 1. «Теоретичне обґрунтування та експериментальні випробування способів застосування біологічно активних препаратів у тваринництві» (Науковий керівник, к.вет.н., доцент Малина В.В.. Співвиконавці: доцент Балацький Ю.О.,

доцент Гришко В.А., асистент Бондаренко Л.В., асистент Федорченко М.М. та аспірант Шестаков С.В.).

Реєстраційна картка НДДКР: державний реєстраційний номер 0121U114657; дата реєстрації – 26.12.2021 року.

Мета: теоретично обґрунтувати, розробити способи застосування екзогенних імуномодуляторів тваринного походження у комплексі з пробіотичними препаратами та вітамінно-мінеральними добавками, дослідити їх вплив на показники імунобіологічної реактивності та продуктивності молодняку сільськогосподарських тварин при вирощуванні його в умовах промислових технологій.

Для реалізації поставленої мети завершується робота по створенню при кафедрі гігієни тварин та основ санітарії біолого-технологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету «Навчально-наукової лабораторії санітарно-гігієнічних та імунологічних досліджень» (завідувач, доцент Малина В.В.).

 1. «Теоретичне обгрунтування та практичне удосконалення отримання біологічно активних розчинів і препаратів із вмістоміонів металів шляхом аквананотехнології, дослідження їх впливу на біологічні об’єкти та шляхи їх використання за виробництва і переробки продукції тваринництва та аквакультури» (Науковий керівник, к.с.-г.н., доцент Гришко В. А.).

Реєстраційна картка НДДКР: державний реєстраційний номер 0121U114612; дата реєстрації – 23.12.2021 року.

Мета: теоретично обгрунтувати і розробити спосіб отримання біологічно активних розчинів і препаратів із вмістом іонів металів шляхом аква нанотехнології, вивчити їх біологічний вплив та напрямки застосування при виробництві та переробці продукції тваринництва та аквакультури.

Для реалізації поставленої мети завершується робота по створенню при кафедрі гігієни тварин та основ санітарії біолого-технологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету «Навчально-наукової лабораторії технології культивування та дослідження якості продукції гідробіонтів» (завідувач, доцент Гришко В. А.). Відкриття заплановано провести у червні 2022 року.

Вибір даного напрямку досліджень сприяло знайомство з директором ТОВ «Українська креветка» Слепньовим Олексієм Леонідовичем, який інтенсивно впроваджує в Україні вирощування гігінської прісноводної креветки «Макробрахіум Розенберга». 1 червня 2021 року був заключений договір про співробітництво та організацію взаємовідносин між ТОВ «Українська креветка» та Білоцерківський НАУ за науково-виробничим напрямком: «Впровадження у виробництво науково-технічних розробок співробітників кафедри гігієни тварин та основ санітарії Білоцерківського НАУ».

Інтенсивне ведення тваринництва завжди вимагає дотримання жорстких санітарно-гігієнічних параметрів до технології виробництва продукції. Лише за цих умов можливе максимальне збереження тварин, забезпечення їхньої високої продуктивності та отримання високої рентабельності тваринницької галузі.

 • процесі вирощування прісноводної креветки є досить багато невивчених питань, як до умов утримання, а це оптимальний температурний, кислотний,

сольовий та мікробний склад, води та вміст в ній інших різних шкідливих речовин що накопичуються в процесі вирощування. Також необхідно розробити оптимальний склад раціону годівлі для кожної технологічної групи. Цей раціон повинен бути збалансованим і повинен сприяти максимальній продуктивності, збереженості і мати можливість вироблятися промислово у вигляді комбікорму. Також недостатньо вивченим є питання отримання і інкубація личинок креветки яка проводиться у солоній воді з використанням у перші дні життя в якості корму культури «Артемії». Це рід найнижчих ракоподібних які інкубуються з яєць зрілих артемій. Артемії є природнім кормом для личинок креветки та риб в природі. В свою чергу для артемій в лабораторії культивуватимуться найпростіші одноклітинні водорості для росту яких необхідний азот, вода та

світло. Після проведення досліджень співробітниками біолого-технологічного факультету будуть запропоновані технологічні рішення що до удосконалення технології вирощування гігантської прісноводної креветки «Макробрахіум Розенберга».